Polityka Prywatności i Plików Cookies

 

Poniższa Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej Mindvue, pod adresem www.mindvue.pl oraz www.kursmindfulness.pl.

 

DEFINICJE

Serwis  serwis internetowy działający pod adresem https://www.mindvue.pl oraz  https://www.kursmindfulness.pl umożliwiający rejestrację na szkolenia/warsztaty/ treningi/ konsultacje indywidualne

Administrator Danych Osobowych  Administrator, ADO)  Mindvue Anna Chodzińska, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8392645462 , REGON:   382970857, adres poczty elektronicznej: anna@mindvue.pl,

świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie  elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Usługa – usługa szkoleniowa, edukacyjna lub doradcza, oferowana przez Mindvue Anna Chodzińska

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1).

Cookies (ciasteczka)  dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ADO przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Jednocześnie ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności ADO zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz RODO.
 3. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Kontaktując się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym formularza kontaktowego), użytkownik przekazuje Serwisowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Mindvue Anna Chodzińska, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8392645462 , REGON: 382970857, adres poczty elektronicznej: anna@mindvue.pl.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu:
  1. kontaktowania się z Użytkownikiem,
  2. organizacji Usługi.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
 3. Dane osobowe wskazane w ust. 2 powyżej będą przez Administratora przetwarzane tylko na potrzeby wykonania usługi.
 4. Serwis przesyła informacje, które zostały wypełnione w formularzu kontaktu przy użyciu maila.
 5. Serwis przesyła informacje, w niezmienionej treści, które zostały wypełnione w formularzu zgłoszenia na kurs MBSR przy użyciu maila. Serwis nie zbiera danych sensytywnych oprócz formularza zgłoszenia na kurs MBSR. Formularz zgłoszenia na kurs MBSR przychodzi bezpośrednio na adres mailowy i nie jest zapisywany w miejscach z których istnieje zagrożenie kradzieży bazy danych.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również wynikające z RODO upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy oraz realizacji i rozliczenia Usługi.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych żądanych przez Serwis jest konieczne do prawidłowego zgłoszenia chęci skorzystania z Usługi.
 3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie zgodnie z celem powierzenia tj. w zakresie rozliczenia oraz organizacji Usługi.
 4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z jego celem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego ewentualnej odpowiedzialności.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1) w celu obsługi swojego zgłoszenia na usługę szkoleniową/edukacyjną/doradczą, oferowaną przez Mindvue Anna Chodzińska. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakończenia rejestracji oraz wykonania Usługi.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkownika wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz RODO, w tym: prawa swobodnego dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie oraz w RODO. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO – od dnia 25 maja 2018 roku.
 2. Do realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie służy adres e-mail: anna@mindvue.pl.

 

PLIKI COOKIES (ciasteczka)

 1. Serwis Administratora używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookies:
  1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu– Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
  2. Logowanie– Administrator wykorzystuje pliki Cookies do celów logowania Użytkowników w Serwisie
  3. Dane statystyczne– Administrator wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi i wyłączenia plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej inspiracji @mindvue